http://www.afin.net

 

Artykuł AFIN.NET:

 Budżetowanie w AFIN.NET © AFIN 2008 

Wojciech Gardziński, 2008.12

 

 

15 minut wystarczy, aby stworzyć podstawy sprawnego systemu budżetowania w Excelu, wspomaganym przez program AFIN.NET.

 

Summary:

This article shows how to make an effective budgeting system basing on Excel files. AFIN.NET provides a functionality to enable you to use hundreds of Excel files in different folders. This is also possible in many ways:

1. as a function, getting data from the closed workbooks without using Excel links (!)

2. as a multidimensional analysis (pivot tables) basing on the AFIN.NET Budget OLAP Cube
3. as a function, getting data from AFIN.NET Budget OLAP Cube

Na skróty:

Wstęp. 1

Szybki start! 1

Jak uruchomić przykład?. 1

Położenie plików.. 2

Postępowanie z plikami przykładu. 3

Budżetowanie – dostępne rozwiązania. 5

Excel 5

Programy do budżetowania. 6

Co wspomaga AFIN.NET?. 6

Organizację systemu budżetowania w Excelu. 7

Pobór danych z niezależnych plików Excela, administrowanych przez szefów jednostek. 7

Automatyzację poboru danych (przeliczania modelu) z kilkudziesięciu-kilkuset plików, rozproszonych w wielu folderach. 8

Budowę pliku budżetowej kostki OLAP – centralnej bazy danych budżetowania, wersjonowanej i publikowalnej 8

Jak uruchomić własny system informacji budżetowej?. 9

Podsumowanie. 9

 

 

Wstęp

Szybki start!

Jeżeli chcesz zobaczyć TYLKO EFEKT KOŃCOWY, pobierz na dysk lokalny plik kostki budżetowej i otwórz go w Excelu.
http://www.afin.net/samples/data/OLAP/StandardBudgetCube.cub .

Plik otwiera się jako tabela przestawna. Wartości są zgodne z wartościami w rozproszonych skoroszytach przykładu-plikach budżetowych. Więcej o kostce budżetowej OLAP, jej strukturze, zawartości, automatyzacji odświeżania – poniżej.

Wszystko – w AFIN.NET bez dodatkowych kosztów.

 

Jak uruchomić przykład?

 

Uruchomienie przykładu wymaga działania programu AFIN.NET.

 

Położenie plików

 

Pliki przykładu znajdują się w następujących folderach przykładów AFIN.NET:

 

 

·        Model budżetowy – foldery i pliki budżetów komórek:
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\Excel\SheetRanges\StandardBudgetModel

 

·        Plik AFIN.NET.IS - program zasilający kostkę budżetową:
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Cases\AFIN.NET.Information.Services\AFIN.NET.IS_MakeOLAPCubFile_Budget.xls

·        Kostka budżetowa (.cub) i jej plik definicji (.oqy):
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\OLAP\StandardBudgetCube\StandardBudgetCube.cub
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Data\OLAP\PredefinedCubeDefinitions\StandardBudgetCube.oqy

 

Postępowanie z plikami przykładu

1.      Pierwszym krokiem powinno być pobieżne przeglądnięcie plików budżetów. Są to rozproszone pliki Excela, w których kierownicy centrów budżetowych wpisują (i administują nimi) swoje dane budżetowe. Można je dowolnie zmieniać, najpierw zaczynając od prostej zmiany wartości numerycznych, potem dodania wierszy/kolumn własnych (np. podsumowań częściowych). W przykładzie nie wolno zmienić wyłącznie 1. wiersza (nazw kolumn) i nazw arkuszy. Wolno dodawać zarówno dane, jak i dodatkowe arkusze.


 

2.      Następnym krokiem jest przeglądnięcie danych za pomocą funkcji AFIN.NET
Funkcja DANE() / miara StandardBudgetModel

 

3.      Uruchomienie programu, odświeżającego kostkę budżetową
Należy otworzyć plik-program:
[AFIN.NET.Folder]\Samples\Cases\AFIN.NET.Information.Services\AFIN.NET.IS_MakeOLAPCubFile_Budget.xls


Przyciśnięcie START powinno wygenerować w tymże katalogu plik StandardBudgetCube.cub, który otwarty pod Excelem jest "kostką budżetową".

4.      Otwarcie kostki w Excelu

 

 

5.      Dostęp funkcjami AFIN.NET do kostki budżetowej StandardBudgetCube.cub
Funkcja DANE() / miara StandardBudgetModel.OLAP

 

Więcej o funkcjach – poniżej.

 

Powstały plik Excela z tabelą przestawną można zapisać i otwierać niezależnie i również w normalnym Excelu (czytaj: "raport dla szefa"). Można go też opublikować opcją Plik / Zapisz jako stronę sieci Web / Włącz interakcję na dowolnej (niekoniecznie obsługiwanej przez system firmy Microsoft) stronie sieci Web lub w sieci lokalnej.

Plik z wpisanymi funkcjami wymaga działania programu AFIN.NET, ale można go również opublikować odpowiednią opcją AFIN.NET – wtedy jest dostępny zarówno z czystego Excela, jak i przez przeglądarkę internetową (publikacje html)

 

Budżetowanie – dostępne rozwiązania

Excel

 

Budżetowanie w arkuszu kalkulacyjnym (oznacza: „w Excelu”, ze względu na powszechność rozwiązania) jest stosowane właściwie we wszystkich firmach.

Dzieje się tak, ponieważ Excel oferuje niespotykaną dostępność możliwości zapisania różnego rodzaju danych, wyliczenia ich na podstawie innych danych, skonfrontowania z założeniami, danymi historycznymi, itp. Stworzenie dodatkowej kopii, wersji, jak również przesłanie jej np. pocztą, nie stanowi żadnego problemu

Tak więc, menedżerowie jednostek budżetowych (JB) używają Excela jako, przede wszystkim, formatki budżetowej.

Również analitycy preferują Excela, z jednej strony jako narzędzie analizy budżetu firmy jako całości, jak również jako narzędzie organizacji ich pracy. Jeżeli budżet danej JB nie zgadza się z ich założeniami, przesyłają plik Excela do szefa JB, plikiem również otrzymują odpowiedź. Fakt, że plików tworzy się przy tym mnóstwo, ale jest to wygodne.

 

Niestety, rozwiązanie to ma też wady. Są one szczegółowo wyliczane przez dostawców oprogramowania budżetowego. Wymieńmy kilka z nich, aby się do nich ustosunkować:

·        Brak bezpieczeństwa plików – tu sam Excel nie oferuje praktycznie żadnych zabezpieczeń.

·        Brak bezpieczeństwa danych w plikach. Hasłowanie dostępu do plików to tylko pewne złudzenie zabezpieczenia danych – zarówno sam plik jak i jego hasło można łatwo skasować, natomiast zbezpieczenia danych, gdy plik jest już otwarty, nie ma w ogóle. I, choć elastyczność to największa zaleta tego rozwiązania, jest ono podstawą oskarżeń o brak profesjonalizmu.
Poza tym tworzenie coraz to nowych kopii plików również nie sprzyja zachowaniu tajemnicy danych.

·        Brak centralnego serwera danych

Specyfika budżetowania wymaga DECENTRALIZACJI danych, tj. w przypadku stosowania arkuszy kalkulacyjnych - wielu plików, w różnych lokalizacjach. Brak możliwości informatycznej centralizacji tak powstałego systemu informacyjnego powoduje powstawanie w firmach rozproszonych modeli budżetowych, połączonych (bardzo awaryjnymi) łączami międzyskoroszytowymi. To działa, lecz utrzymanie spójności systemu wymaga ogromnej dyscypliny i jest zawodne.

·        Brak możliwości zabezpieczenia poszczególnych wersji danych
Natychmiastowe, automatyczne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego w przypadku budżetowania jest wadą. Gdy raport analityka jest otwierany, skrupulatnie wyłączana jest „aktualizacja łącz” – odbywa się ona dopiero potem i jest to najbardziej precyzyjnie wykonywana operacja. Modele budżetowe są hierarchiczne, podobnie do struktury organizacyjnej firmy. Odświeżanie łącz prowadzi jednak do nieodwracalnych błędów, gdy naruszona zostanie spójność modelu np. przez zmianę nazwy katalogu.

·        Wady techniczne:

o       Gąszcz połączeń międzyarkuszowych (spaghetti łącz)

o       Nielimitowany dostęp

o       Wiele kopii danych

Programy do budżetowania

 

To programy komputerowe „specjalizowane” do budżetowania. Zwykle oparte o hurtownię danych, oferują również panele zarządzania systemem budżetowym. Poza oczywistym faktem, że sporo kosztują (serwer, licencje, wdrożenie), ich największą wadą pozostaje… sztywność. Analitycy radzą więc sobie dublując dane tych systemów we własnych skoroszytach Excela (Bo tu można coś po swojemu wyliczyć, przesłać, uzgodnić).

Reasumując: tam, gdzie istnieją „programy do budżetowania” różnica jest taka, że dane z Excela przepisuje się do formatek tych programów „bo takie sa wymogi”, itp.

 

Co wspomaga AFIN.NET?

 

AFIN.NET łączy zalety powyższych rozwiązań, skwapliwie unikając ich wad.

Przede wszystkim zachowuje elastyczność rozwiązania excelowego – wszyscy, analitycy oraz menedżerowie, pracują tak, jak umieją, czyli w Excelu.
Narzędzia bazodanowe AFIN.NET pozwalają jednak cały system odpowiednio zorganizować i zautomatyzować, również wykorzystując technologię OLAP.
Przykład zawiera również opisaną automatyzację.

 

Organizację systemu budżetowania w Excelu

 

Organizacja systemu plików budżetowych jest precyzyjnie przemyślana: W głównym katalogu analityka znajduje się wiele podkatalogów – osobny dla każdej JB. Mają one nazwy, jednoznacznie identyfikujące zarówno poziom I. (firma - „Company”  - „C”), jak i poziom II. (Wydział – „Department” – „D”)

Przykład struktury folderów dla 2 „C” i 3 „D”:

\BudgetModel\C01D01

\BudgetModel\C01D02

\BudgetModel\C01D03

\BudgetModel\C02D01

\BudgetModel\C02D02

\BudgetModel\C02D03

 

 

Są one zabezpieczone na poziomie sieci informatycznej przez służbę IT, która odpowiada za bezpieczeństwo informacji wewnętrznej. Każdy szef JB ma wgląd tylko do swojego katalogu, a w nim do swoich plików, z których jeden ma status „oficjalny” i „zewnętrzny” – jest to informacja o aktualnym stanie wartości budżetowych danej JB

Poziomy budżetowania nie muszą dotyczyć Firmy i Wydziału – może to być również podział Wydział / Grupa budżetowana

 

Pobór danych z niezależnych plików Excela, administrowanych przez szefów jednostek

(UWAGA!) AFIN.NET nie stosuje łącz międzyskoroszytowych jako metody przekazywania informacji pomiędzy plikami Excela.

 

Ze względu na rozproszenie danych w plikach w różnych folderach, pobór danych metodą inną, niż za pomocą łącz międzyskoroszytowych, jest w „czystym” Excelu niemożliwy.

 

AFIN.NET oferuje dwie, niezależne metody poboru danych z takiego systemu plików:

 

 

Automatyzację poboru danych (przeliczania modelu) z kilkudziesięciu-kilkuset plików, rozproszonych w wielu folderach

AFIN.NET.IS jest to, zapisany w zwykłym arkuszu Excela, program przetwarzania danych dla potrzeb ich analizy. Więcej o AFIN.NET.IS…

Wszystkie procedury wykonuje krok po kroku – umożliwia to budowę bardzo skomplikowanych procesów, np., w przypadku budowy bazy dla budżetowej kostki OLAP, oznacza to pobór kilkudziesięciu całych tabel (budżetów), pocięcia ich na elementy dla poszczególnych miesięcy, powtórnego złożenia w jedną, bardzo „długą” tabelę z odpowiednimi, zadanymi wcześniej atrybutami, zapisanie do bazy i zbudowanie na tej tabeli kostki OLAP. Odbywa się to w kilkudziesięciu wierszach – krokach procedury, z możliwością sparametryzowania poszczególnych jej kroków danymi w arkuszu. Oznacza to, że użytkownik może samodzielnie dopisać ich dowolną ilość poprzez kopiowanie i zmianę parametrów i zwykłe kopiowanie formuły danego kroku.

 

Budowę pliku budżetowej kostki OLAP – centralnej bazy danych budżetowania, wersjonowanej i publikowalnej

Przykład kostki budżetowej AFIN.NET opiera się na standaryzowanej strukturze danych, stosowanej przez większość firm budżetujących swoje koszty.

Składa się z

Kostkę lub kostke dodatkową można zbudować samodzielnie i podłączyć do programu zasilającego.

 

 

Jak uruchomić własny system informacji budżetowej?

 

Jeżeli AFIN.NET działa na danym komputerze, wystarczy wykonać następujące czynności:

 1. Przeglądnąć pliki w folderze ‘…\AFIN.NET\Samples\Data\Excel\SheetRanges\BudgetModel
 2. Otworzyć plik:
  …\AFIN.NET\Samples\Cases\AFIN.NET.InformationServices\AFIN.NET.IS_MakeOLAPCubFile_Budget.xls
 3. Przeliczyć arkusz [Ctrl+Shift+F9]
  (ścieżki powinny się uaktualnić samoczynnie)
 4. Uruchomić program poprzez naciśnięciu przycisku Start w arkuszu lub skrótu [Ctrl+Q]
 5. Otworzyć w Excelu (może być bez dodatku AFIN.NET) kostkę budżetową:
  …\BudgetModel1.cub’ (Otworzy się jako tabela przestawna w skoroszycie Excela) i zapisać skoroszyt na dysku jako normalny skoroszyt Excela (będzie go wtedy można odświeżać bez konieczności zamykania)
 6. Zmieniać dane budżetowe w skoroszytach budżetowych w katalogach …\C01D01 (i podobnych), uruchamiać krok 4 i obserwować, jak zmiany w plikach źródłowych odzwierciedlają się w budżetowej kostce OLAP (po odświeżeniu danych należy standardowo odświeżać tabelę przestawną)

 

System kontroli budżetu gotowy – reszta to organizacja systemu budżetowania w firmie, zabezpieczenie folderów (IT) itp.

 

W przypadku wystapienia błędów przetwarzania danych, należy najpierw skupić się na uruchomieniu gotowego przykładu AFIN.NET, a następnie powrócić do prób z własnym systemem.
Błędy mogą występować z różnorakich przyczyn:

 

Podsumowanie

 

Cecha

Excel
(arkusz kalkulacyjny)

Rozwiązania budżetowe

Elastyczność

Pełna

Ograniczona funkcjonalnością systemu

Cena

Bardzo niska (licencje AFIN.NET wyłącznie na stanowiskach analityków, wdrożenie (jeżeli na podstawie przykładu – brak kosztów)

Zależy od systemu, w Polsce do 50.000 PLN

Szybkość wdrożenia

Natychmiast

Kilka miesięcy (Zakup systemu, analiza, wdrożenie techniczne)

Bezpieczeństwo systemu plików i bezpieczeństwo danych

Zabezpieczenia wewnętrzne sieci

Zabezpieczenia systemu (dodatkowe hasła, itp.)

Administracja

Pliki budżetowe – szefowie JB, Dział analiz
Zabezpieczenie danych – zabezpieczenia sieci (IT)

Specjalny moduł administacji